Write message

Амин хэлхээ сан Байгаль хамгаалах

  • Project: 3
  • Partnership: 0
  • Following: 0
  • Followers: 5
  • 80990828
  • Profession: Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх, ойжуулалт хийх зорилготой.
  • Job experience: 7 year(s)
  • Location: Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум

Project

Чихэр өвс хамгаалах

Чихэр өвс нь уул уурхайн нөлөөлөл, цөлжилтийн улмаас ховордож буй ургамлын тоонд ороод байгаа тул чихэр өвсийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх асуудал чухал юм.

2948

Эко сургалт

Ерөнхий боловсролын бага анги болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудаар “Эко хайрцаг” аян зохион байгуулах.

1922

Protect Liquorice /Radix Glucurrhizae/ of The Gobi, Desert

In the Gobi is desertification because destroyed habitat plant of The Gobi. So we need to grow new and young plant by mining action and climate change. The Gobi land is degradation.  

1790

New idea

No result found

DGL BRAND

No result found

DGL TOUR

No result found

Featured projects